Một số hình ảnh tại tiết học STEM đầu tiên trong năm học 2019-2020